Jaarlijkse huurverhoging

Ons huurbeleid van 2021 ziet er als volgt uit
Huurt u een sociale huurwoning? Dan krijgt u per 1 juli 2021 GEEN huurverhoging.
Huurt u een vrije sector woningen ofwel een geliberaliseerde woning? Dan krijgt u dit jaar alleen een huurverhoging die gelijk is aan de inflatie van 1,4%.
Huurt u een parkeerplaats of een garage? Dan krijgt u dit jaar alleen een huurverhoging die gelijk is aan de inflatie van 1,4%.

Meer informatie?
Uitgebreidere informatie over dit onderwerp vind u hier: https://thius.nl/over-ons/actueel/nieuws/huurverlaging-in-2021-voor-een-deel-van-onze-huurders/ 
Heeft u na het lezen van ons nieuwsbericht nog vragen of wilt u hulp neemt u dan contact op via telefoonnummer (0344) 61 41 06.

Betalen
Maakt u de huur zelf aan ons over? Houdt u er dan rekening mee dat u het exacte nieuwe huurbedrag aan ons overboekt op onze Rabobankrekening NL27RABO0362967555.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

De huur van mijn woning is verhoogd door de jaarlijkse huurverhoging. Moet ik mijn huurtoeslag ook aanpassen?

De huurtoeslag loopt van januari t/m december. Bij de jaarlijkse huurverhoging geven wij uw nieuwe huur door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt niet meteen automatisch een nieuwe berekening van de huurtoeslag. Zij verwerkt de nieuwe huur in november bij de berekening van het voorschot voor 2021. Dit betekent dat u een eventueel hogere huurtoeslag over de maanden juli tot en met december met terugwerkende kracht uitbetaald krijgt. U ontvangt het geld in de loop van 2021. U hoeft hier zelf dus niks voor te doen.

 

De huurprijs die een huurder betaalt bestaat uit de zogenaamde kale huurprijs (ook wel netto huurprijs genoemd) en de servicekosten. Een deel van deze servicekosten wordt meegenomen in de bepaling van de huurtoeslag. Dit zijn de zogenoemde subsidiabele servicekosten. Daarbij gaat het om kosten voor bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimten en/of een huismeester. De kale huur inclusief deze subsidiabele servicekosten wordt de rekenhuur genoemd.

 

Wilt u uw huurtoeslag al met ingang van 1 juli 2020 aan laten passen? Of ontvangt u nog geen huurtoeslag en wilt u meer informatie? Vraag het aan de Belastingdienst

Wanneer ontvang ik de jaarafrekening van mijn energieverbruik?

U ontvangt de jaarafrekening tussen april en juni. Als er een aanpassing moet worden gedaan van het voorschotbedrag, dan kan dit samen met de jaarlijkse huurverhoging (1 juli) worden gedaan. Het kan ook zijn dat dit afzonderlijk aan u wordt medegedeeld.

Hoe wordt de inkomenscategorie bepaald voor de inkomensafhankelijke huurverhoging?

De Belastingdienst heeft aan ons doorgegeven in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Wij komen niet uw exacte inkomen te weten, alleen tot welke categorie uw inkomen behoort. We gebruiken deze informatie alleen om de huurverhoging vast te stellen dus niet voor andere doeleinden. Bij het bepalen van het inkomen gaat de Belastingdienst uit van het gezamenlijke jaarinkomen van het voorgaande jaar. Dat zijn de verzamelinkomens van alle leden van uw huishouden bij elkaar opgeteld. Het inkomen van inwonende kinderen tot 23 jaar wordt gedeeltelijk meegeteld: alleen het deel boven het minimumloon telt mee. De Belastingdienst kijkt naar alle bewoners die op het adres staan ingeschreven.

Ik huur een vrije sector woning. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Huurt u een vrije sector woning? Dan kunt u geen bezwaar maken bij de Huurcommissie, maar kunt u zich wenden tot de Kantonrechter.

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Elk jaar op 1 juli worden de huurprijzen in Nederland aangepast volgens richtlijnen van de overheid. Ieder jaar ontvangt u van ons voor 1 mei een brief met daarin de huurverhoging voor dat jaar. 

Mag de huurverhoging boven de liberalisatiegrens uitstijgen?

Ja, dat mag als de maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 737,14 ligt. Indien u huurtoeslag aan wilt vragen omdat uw inkomens in gedaald, neem dan contact op met ons. Zodat wij kunnen bekijken of wij ervoor kunnen zorgen dat u alsnog huurtoeslag aan kunt vragen. Dit kan het hele jaar door.

Kan ik als gehandicapte of chronisch zieke bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Wilt u bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet u voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden. U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:

  • minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt.
  • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
  • een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang.
  • een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
  • een nog geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).

Mag de huurprijs na de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens uitstijgen?

De huurprijs kan door de jaarlijkse huurverhoging nooit hoger zijn dan de maximale huurprijsgrens van de woning. De maximale huurprijsgrens van een woning wordt bepaald door de puntentelling in het woningwaarderingstelsel. De kwaliteit van de woning bepaalt hoeveel punten een woning krijgt. Als Thius zorgen wij er ook voor dat uw huur niet boven de maximale huurprijsgrens komt.

Wat is een geliberaliseerde huurovereenkomst (vrije sector woning)?

Een huurovereenkomst waarvan de huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract boven de, op dat moment geldende huurliberalisatiegrens, lag. Per 1 januari 2020 zijn dit voor nieuwe contracten huurovereenkomsten met een huurprijs hoger dan € 737,14. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Mijn inkomen is ten opzichte van 2018 gedaald. Wat moet ik doen?

Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging én is uw inkomen in 2019 t.o.v. 2018 gedaald tot onder€43.574,-, dan kunt u vóór 1 juli 2020 bezwaar maken. U moet bij uw bezwaarschrift de volgende documenten voegen:

  • inkomensverklaringen over 2019 van alle leden van uw huishouden. U kunt een inkomensverklaring aanvragen bij de Belastingdienst.
  • een GBA-adresuittreksel waarop staat hoeveel leden uw huishouden telt; u kunt dit uittreksel bij uw gemeente aanvragen

Is uw inkomen in 2020 gedaald, dan kunt u géén bewaar maken. De huurverhoging moet namelijk berekend worden over een vastgesteld jaarinkomen en 2020 is nog niet ten einde.

Wat wordt bedoeld met huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen is het gezamenlijke inkomen, gemeten in 2018, van de huurder en alle andere bewoners die in 2020 op het betreffende adres staan ingeschreven. Van personen die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen alleen mee voor zover dat boven de inkomens-vrijstellingsgrens € 4.964 uitkomt.

Wat staat er op de inkomensverklaring en waarvoor mag Thius het gebruiken?

Op de inkomensverklaring wordt de inkomensgroep en het aantal inkomensontvangers van een huishouden vermeld.

De inkomensverklaring mag alleen gebruikt worden voor het bepalen van de hoogte van de huurverhoging. Het is niet toegestaan de informatie ergens anders voor te gebruiken.

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor geliberaliseerde huurovereenkomsten?

Nee. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt alleen voor niet geliberaliseerde huurovereenkomsten.

Het door de Belastingdienst vermelde huishoudinkomen over 2018 is niet juist. Wat nu?

Vindt u dat uw extra huurverhoging onterecht is, omdat het huishoudinkomen in 2018 volgens u niet hoger is dan de inkomensgrens van€43.574,-. Dan kunt u bezwaar maken tegen dit voorstel. U moet dan een nieuwe, actuele inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst. Als uit deze nieuwe verklaring blijkt dat uw huishoudinkomen in 2018 inderdaad lager is, passen wij het huurverhogingsvoorstel aan. Blijkt uit de nieuwe inkomensverklaring nog steeds dat uw huishoudinkomen in 2018 hoger is dan de inkomensgrens, dan kunt u het bezwaar intrekken en gaat de voorgestelde huurverhoging door. Als u uw bezwaar niet intrekt, dan gaat het voorstel naar de Huurcommissie voor een uitspraak. Thius stuurt dan het huurverhogingsvoorstel met beide inkomensverklaringen en uw bezwaarschrift naar de Huurcommissie. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn dan voor uw rekening.